VIOLONCELLOVÁ SOUTĚŽ

Jana Vychytila

CELLO COMPETITION

Jan Vychytil

Praha
17. listopadu – 21. listopadu 2021
Prague
17th November – 21st November 2021

O soutěži | Competition

Podmínky soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů
The terms of competition & Consent for personal data processing

    •    15. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila proběhne ve dnech 17. 11. 2021 - 21. 11. 2021

    •    Místo konání: Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského náměstí 400/9, Praha 3

    •    Pořadatelem soutěže jsou: PHI, Pražský hudební institut, www.prazskyhudebniinstitut.cz

          a GMHS, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, www.gmhs.cz

    •    Soutěž je jednokolová.
  •    Pořadí soutěžních vystoupení v jednotlivých kategoriích bude seřazeno dle data narození
         t.j. od nejmladšího po nejstarší.
  •    Repertoár je volný. Počet skladeb není omezen. Závazný je pouze časový limit, po jehož překročení
         může být výkon soutěžícího zastaven.
  •    Klavírní (či jiný) doprovod si soutěžící zajistí sám.
  •    Hra zpaměti je podmínkou.

    •    Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
  •    Každý soutěžící obdrží diplom.
  •    Pořadatel soutěže nezařizuje ubytování.

    •    Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů.

    •    Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit nebo rozdělit.

    •    U soutěžících 6. a 7. kategorie je požadována video nahrávka v délce 10 - 15 minut, pořízená v roce 2021.

         Nahrávka musí být umístěna na www.youtube.com a její odkaz musí být součástí přihlášky.

         Na požadované nahrávce nemusí soutěžící hrát stejný program jako při soutěži.

    •    Koncert vítězů 15. ročníku Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila

         se bude konat  v neděli 21. 11. 2021.
    •    Přihlášky budou dostupné od 1. 9. 2021.

    •    Termín pro podání přihlášek a poslání nahrávky: 10. 10. 2021.

    •    Z kapacitních důvodů je počet soutěžících limitován. Soutěžící bude nejpozději do 15. 10. 2021 informován

         osobním emailem, zda jeho přihláška byla akceptována. 

 

    •    The 15th Jan Vychytil International Cello Competition will take place between November 17, 2021

          and November 21, 2021.

    •    Venue: GMHS, Prague 3, Komenského náměstí 400/9, 130 00, Czech Republic.

    •    The Competition is organized and held by: PHI, prazskyhudebniinstitut.cz and GMHS, www.gmhs.cz

    •    The Competition is a single-round event.
  •    Order of performance within each category is by competitors’ date of birth from youngest to oldest.
  •    Choice of repertoire and number of pieces are unrestricted within the permitted duration
         for the given category.
  •    The given durations are to be strictly adhered to. The Jury reserves the right to halt the performance
         of any competitor who exceeds his/her time limit.
  •    Performance from memory is obligatory.
  •    Provision of piano (or other) accompaniment is the responsibility of the competitor. Upon request,

          in exceptional cases the competitor may ask the organizer to arrange piano accompaniment.
    •    All competitors receive a certificate of participation.

    •    All competition performances in all categories are open to the public.
  •    The Competition does not provide or arrange accommodation.

    •    The Competition organizer reserves the right to reject applications if the competition is oversubscribed.

    •    The Jury reserves the right not to award certain of the prizes,

          or else to combine and/or divide prizes as it sees fit.

    •    Competitors of categories 6 & 7 are required to produce a video recording of 10 - 15 minutes, made in

          2021. The recording must be placed on www.youtube.com and its link must be part of the entry form.

          On the required recording, the competitor does not have to play the same program as in the competition.

    •    The Prizewinners' Concert of The 15th Jan Vychytil International Cello Competition will take place

          on Sunday 21st November 2021.

    •    The application will be available from September 1, 2021

    •    The closing date for entries is October 10, 2021.

    •    Due to capacity reasons, the number of competitors is limited. The contestant will be informed          

          by a personal email no later than October 15, 2021 whether his application has been accepted or not.Věkové kategorie a časové limity


    Kategorie          Datum narození                          Časový limit

   
           I.                  narození po 31. 12 . 2011           2 – 5 min.
           II.                 1. 7. 2010 – 31. 12. 2011             4 – 8 min.
          III.                1. 1. 2009 – 30. 6. 2010               6 – 11 min.
          IV.                1. 7. 2007 – 31. 12. 2008             8 – 14 min.
          V.                 1. 1. 2006 – 30. 6. 2007               10 – 17 min.
          VI.                2004 a 2005                                  12 – 20 min.
          VII.               2002 a 2003                                  14 – 23 min.

Categories by age and with permitted performance times

 

    Category            Date of birth                                                    Permitted duration


           I.                   later than 31. 12. 2011                                   2 – 5 minutes
          II.                  between 1. 7. 2010 and 31. 12. 2011           4 – 8 minutes
          III.                 between 1. 1. 2009 and 30. 6. 2010             6 – 11 minutes
          IV.                 between 1. 7. 2007 and 31. 12. 2008           8 – 14 minutes
          V.                  between 1. 1. 2006 and 30. 6. 2007             10 – 17 minutes
          VI.                 during 2004 and 2005                                    12 – 20 minutes
          VII.                during 2002 and 2003                                    14 – 23 minutes

Porota | Jury

Přihláška | Application

 Soutěžní poplatek je ve výši

    •    I. – III. kategorie        500,- CZK

    •    IV. V. kategorie       800,- CZK

    •    VI. VII.kategorie     1200,- CZK

Při neúčasti soutěžícího se soutěžní poplatek nevrací.
Soutěžící z ČR uhradí soutěžní poplatek převodem na účet Pražského hudebního institutu.
Číslo účtu: 284359786/0300

variabilní symbol: 339

specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

Přihlášky budou dostupné od 1. 9. 2021.

Termín pro podání přihlášek a zaplacení soutěžního poplatku: do 10. 10. 2021

Z kapacitních důvodů je počet soutěžících limitován. Soutěžící bude nejpozději do 15. 10. 2021 informován osobním emailem, zda jeho přihláška byla akceptována.

U soutěžících 6. a 7. kategorie je požadována video nahrávka v délce 10 - 15 minut, pořízená v roce 2021.

Nahrávka musí být umístěna na www.youtube.com a její odkaz musí být součástí přihlášky.

Entry fees are as follows:
   •    Categories I, II, III    500 CZK
   •    Categories IV, V       800 CZK
   •    Categories VI, VII     1200 CZK


In the event of an applicant’s not participating no refund is given.
Entry fee payment for all foreign participants can be handled at the registration in CZK currency.

The application will be available from September 1, 2021.

The closing date for entries is October 10, 2021.

Due to capacity reasons, the number of competitors is limited. The contestant will be informed

by a personal email no later than October 15, 2021 whether his application has been accepted or not.
Competitors of categories 6 & 7 are required to produce a video recording of 10 - 15 minutes, made in 2021. The recording must be placed on www.youtube.com and its link must be part of the entry form.

 
 
Účastníků
Participants

cd

Skladeb
Compositions

ef

Pedagogů
Cello teachers

ga

Korepetitorů
Piano accomp.

hc

Porota | Jury

Porota bude nejméně pětičlenná, složená ze zkušených pedagogů a koncertních sólistů. Jejím předsedou bude Michal Kaňka (sólista, člen Pražákova kvarteta, profesor Pražské konzervatoře a AMU).
 
      Porota udělí mimo jiné tyto ceny:
•    Cena pro absolutního vítěze - violoncellový smyčec od Jany S. Páclové v hodnotě 1 200  Euro

•    Cena za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů – Nadace Bohuslava Martinů

•    Cena pro nejúspěšnějšího českého violoncellistu soutěže.

•    Cena Českého rozhlasu, pořízení studiové nahrávky ve studiu ČRO

•    Cena České filharmonie, koncertní vystoupení v edukativní koncertní řadě ČF v sezóně 2021 - 2022

•    Cena Národního divadla, koncertní vystoupení v ND v sezóně 2021 - 2022

•    Cena České hudební společnosti - Spolku přátel krásných umění

•    Cena Pražského hudebního institutu

•    Cena Atelieru Špidlen, 4x Voucher, každý v hodnotě 200,- Euro

•    Cena České hudební nástroje, 3x Voucher, každý v hodnotě 200 Euro, 1x Voucher v hodnotě 280 Euro

•    Dvě ceny Velvyslanectví Polské republiky v Praze

•    Další hmotné i finanční ceny v hodnotě 3 000 €

The Jury is to comprise at least five members: experienced teachers and professional soloists.
Head of the Jury is Michal Kaňka, renowned soloist and member of the Pražák Quartet and violoncello pedagogue at the Prague Conservatory and the Prague Academy of Music. The Jury reserves the right not to award certain of the prizes, or else to combine and/or divide prizes as it sees fit.

     The following are among the main prizes to be awarded by the Jury

•    the Overall Winner’s Prize – a cello bow to the value of 1200 EUR by Czech bowmaker Jana S. Páclová

•    the Bohuslav Martinů Foundation Prize – for the best performance of a work by Bohuslav Martinů

•    the Best Czech Participant Prize

•    the Czech Radio Prize – a recording session at the Czech Radio recording studios 

•    the Czech Philharmonic Prize – a performance within the Czech Philharmonic’s educational concerts

     series in the 2021-2022 season

•    the National Theatre Prize – a performance at the National Theatre in the 2021-2022 season 

•    the Czech Music Society – Fine Arts Association Prize

•    the Prague Institute of Music Prize

•    the Špidlen Atelier Prize – four vouchers each to the value of 200 Euro

•    the Czech Musical Instruments Prize – three vouchers each to the value of 200 Euro and one voucher

     to the value of 280 Euro

•    two Prizes of the Embassy of the Polish Republic in Prague

•    and other prizes for participants in the value of 3000 Eur

 

Záštitu nad 14. ročníkem Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila převzala Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

The 14th Jan Vychytil International Cello Competition takes place under
the auspices of The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97.

Záštitu 14. ročníku Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila
poskytl místostarosta Městské části Praha 3 Ing. Tomáš Mikeska.
.
The 14th Jan Vychytil International Cello Competition takes place under
the auspices of Prague 3 – Municipal District of the City of Prague,
Deputy Mayor Tomáš Mikeska.

Logo Městská čát Praha 3

Velvyslanectví Polské republiky v Praze udělilo záštitu nad 14. ročníkem Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila
The 14th Jan Vychytil International Cello Competition takes place under
the auspices of Embassy of Poland, Prague.

Czechy CZ-1.jpg

Pořadatelé | Organizers

Logo Pražský hudební institut Prague institute of music
Gymáziu a hudební škola hlavního města Prahy

Partneři | Partners

bar.ces.poz.jpg
Logo Městská čát Praha 3
Jan B. Špidlen mistr housař
ND logo barva NOVE-CZE.JPG
CRo-Cesky_rozhlas-Z-RGB.png
Metrostav_RGB_web.jpg
Logo Nadace život umělce
Logo Nadace český hudební fond

Novinky | News

Posts Coming Soon
Explore other categories in this blog or check back later.