top of page

Novinky | News

Medaile / Medals


Jak vznikaly porcelánové « medaile » pro Violoncellovou soutěž?

How porcelain «medals» for the Cello Competition were made ?

Ručně vyráběné « medaile » z dílny Daniely a Martina Kosových vznikaly v malebné keramické dílně v pražských Dejvicích. Jeden takový kousek českého porcelánu se vyrábí několik týdnů a za tu dobu projde mnoha fázemi výroby. Je to nesmírně zajímavý proces, který si zakládá na jedinečnosti a zručnosti lidské práce. Porcelán je nejkvalitnější druh keramiky. Vyniká mechanickou pevností, bělostí, čistotou a slinutostí – zaskleněním. Podívejte se :

Handmade «medals» from the workshop of Daniela and Martin Kos were made in a picturesque pottery workshop in Dejvice - Prague. It takes several weeks to make one such piece of Bohemian porcelain which goes through many production stages during that time. It's a very interesting process, based on the uniqueness and skilfulness of human labour. Porcelain is the highest quality pottery. It excels in mechanical strength, whiteness, purity and vitreousness. Have a look:

Inspirace / Inspiration

Návrh / Design

Sádrové formy a odlévání / Plaster moulds and casting

Pro výrobu cen violoncellové soutěže jsou připraveny čtyři sádrové formy, protože životnost forem a počet možných odlitků je omezený. Základní surovinou pro výrobu porcelánu jsou prvotřídní kaolíny, které se důkladně smísí s živci a křemenem. Následně se připravuje tekutá hmota pro odlití do dvoudílných forem. Po nalití do forem pórovitá sádra odsává vodu a tím vzniká u stěn a dna formy vrstva keramické hmoty. Medaile se nechává ve formě ztuhnout přibližně 40 – 50 minut. Po zaschnutí hmoty se forma otevírá a odlitek se opatrně vyjímá a suší se na vzduchu. Porcelánový střep (odlitek) je po vyschnutí tvrdý nepórovitý a velmi křehký.

Four plaster moulds are prepared for the manufacture of the Cello Competition prizes, because the life-span of moulds is limited as well as the number of possible castings. Top-class kaolin is the primary material from which porcelain is made. It is thoroughly mixed with feldspar and quartz. Subsequently, liquid substance is prepared and poured into two-part moulds. The liquid is filtered out through the mould, leaving a layer of solid porcelain body on the sides and the bottom of the mould. The medal is left in the form to harden for approximately 40 to 50 minutes. After drying the mass, the mould is opened and the casting is carefully removed and air dried. Porcelain body is hard, nonporous and very frail after drying.

Začištění

Uschlé střepy mají hrubé okraje, proto se ručně začišťují. V této fázi výroby jsou medaile ještě velice křehké, a proto je potřeba s nimi manipulovat velice jemně a zároveň odstranit všechny nedokonalosti. Upravené a vyhlazené kousky putují dál k peci.

Smoothing

Dry porcelain body has rough edges; that’s why they are manually smoothened. At this stage of manufacture, medals are still very fragile, and therefore it is necessary to handle them very gently and at the same time to remove all imperfections. Adapted and smoothed pieces go further to the kiln.

První výpal – přežah

V této fázi se polotovary vypalují v «malé» peci 12 hodin při teplotě 950°C.

The first firing – bisque firing

At this stage, the semi-finished products are fired in a «small» kiln at 950 °C for 12 hours.

Glazování

Porcelánová poleva - prášek, se vyrábí z podobných surovin jako porcelánový střep, a proto se žárem spojuje se střepem velmi těsně, neodprýskává se, zvyšuje chemickou odolnost a průsvitnost výrobku, dodává porcelánu hladkost a lesk. Pro ruční glazování je důležité, aby vrstva na medailích byla jednolitá a rovnoměrná po celém povrchu. Tam, kde zůstávají otisky prstů, se glazura natírá dodatečně ručně pomocí štětečku.

Glazing

Porcelain frosting - powder is made of similar materials as the porcelain body and therefore it very closely fuses with the body through the heat, doesn’t flake off, increases the chemical resistance and transparency of the product, and gives porcelain smoothness and gloss. For manual glazing it is important to have a uniform layer over the surface of the medals. Where fingerprints remain, glaze is applied manually with a brush.

Druhý výpal – ostrý

Ostrý výpal probíhá přibližně 11 hodin při teplotě kolem 1 400°C. Glazura se roztéká a vytváří sklovitou formu. Po tomto výpalu lze teprve říci, že se jedná opravdu o porcelánový výrobek. Místa ve spodní části medaile, které před tímto druhým výpalem nebyly naglazované, mají „drsnou“texturu a ručně se přebrušují. Každá medaile je originální.

The second firing – main

Main firing takes about 11 hours at the temperature about 1400 °C. Glaze material melts and creates a glassy structure. Only after this second firing we can talk about a real porcelain product. Small parts at the bottom of the medals that were not glazed before this second firing have a "rough" texture and need hand-sharpening. Each medal is original.

Novinky | News
bottom of page